menu

Algemene Voorwaarden

IN KORT:

AANBOD

4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

7. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

8. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

LEVERING

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Fotograaf levert foto’s in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht en witbalans. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijderd slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht.

3. Alle foto’s worden zowel in kleur geleverd. Een selectie daarvan zal tevens in zwart/wit geleverd worden. Er worden uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden geleverd.

4. Fotograaf levert fotobestanden 8 weken na de bruiloft of 5 weken na een korte fotosessie.

5. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd op hoge resolutie, via een online gallery.

6. Fotoprints worden binnen 2 weken na bestelling geleverd. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering per gewone post.

VERGOEDING

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op diens website.

2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4. Het opnieuw selecteren van foto’s uit de onbewerkte foto’s doet fotograaf enkel tegen een vast tarief van €299,- per selectie.

5. Extra nabewerking van foto’s, op verzoek van opdrachtgever, geschiedt enkel tegen betaling van €25,- per bewerking, per foto.

ANNULERING

4. Indien er sprake is van opschorting, dienen partijen binnen 3 maanden een nieuwe datum te zijn overeengekomen. Na deze periode is fotograaf gerechtigd de prijs voor de opdracht te verhogen, indien haar tarieven zijn gewijzigd.

5. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening. Indien er geen sprake is geweest van een aanbetaling brengt fotograaf 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening, ter vergoeding van reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd.


Snap Me Pretty Photography KvK 55165907 Amsterdam

ARTIKEL 1.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Nadine van der Wielen Fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

4. Fotograaf: Nadine van der Wielen – Nadine van der Wielen Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 9. Aw: Auteurswet 1912

ARTIKEL 2.

TOEPASSING

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3.

AANBOD

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst of offerte.

2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.

4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 4.

AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

ARTIKEL 5.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. Groepsfoto’s en andere specifiek door opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken. Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat alle door opdrachtgever gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

4. Opdrachtgever dient tenminste één week voor de bruiloft of fotosessie een door fotograaf toegezonden formulier in te vullen en naar fotograaf te sturen en fotograaf hiermee van de noodzakelijk informatie te voorzien voor de uitvoering van de opdracht.

5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

6. In het geval een opdracht uit acht of meer aaneengesloten uren bestaat, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken, gedurende een gebruikelijk eetmoment.

7. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

8. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

ARTIKEL 6.

LEVERING

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Fotograaf levert foto’s in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht en witbalans. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijderd slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht.

3. Alle foto’s worden zowel in kleur geleverd. Een selectie daarvan zal tevens in zwart/wit geleverd worden. Er worden uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden geleverd.

4. Fotograaf levert fotobestanden 8 weken na de bruiloft of 5 weken na een korte fotosessie.

5. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd op hoge resolutie, via een online gallery.

6. Fotoprints worden binnen 2 weken na bestelling geleverd. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering per gewone post.

ARTIKEL 7.

ALBUM

1. Nadat fotograaf de foto’s van een bruiloft via een online gallery heeft geleverd, mag opdrachtgever binnen vier weken, uit deze gallery 30 tot 50 foto’s selecteren die in het album gebruikt worden. De selectie wordt nader aangevuld door fotograaf.

2. Indien opdrachtgever niet tijdig een selectie doorgeeft aan fotograaf, zal fotograaf geheel naar eigen inzicht foto’s selecteren, zonder nader overleg met opdrachtgever.

3. (Bruids)albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen, zonder inmenging op welk moment dan ook, door opdrachtgever.

4. Fotograaf levert een eerste ontwerp binnen twee weken na selectie van de foto’s.

5. Opdrachtgever mag binnen een week na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten brengen. Wijzigingen houden slechts in het wisselen van foto’s of het verwijderen of toevoegen van pagina’s per spread (de twee pagina’s naast elkaar wanner het album opengeslagen voor u ligt). Opdrachtgever mag maximaal drie maal wijzigingen aan laten brengen.

6. Fotograaf zal wijzigingen binnen een week toepassen op het ontwerp.

7. Extra wijzigingen of andere wijzigingsverzoeken zijn tegen betaling mogelijk. Fotograaf zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van de kosten daarvan.

8. Fotograaf laat (bruids)albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere veranderingen in de gekozen foto’s te wensen en nadat opdrachtgever de factuur met betrekking tot het (bruids)album heeft voldaan. Indien enige bevestiging met betrekking tot het ontwerp uitblijft, zal fotograaf een stilzwijgen van 4 weken of langer, begrijpen als een bevestiging van het laatst overlegde ontwerp.

9. Levering van het album in overleg en na betaling.

ARTIKEL 8.

VERGOEDING

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op diens website.

2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4. Het opnieuw selecteren van foto’s uit de onbewerkte foto’s doet fotograaf enkel tegen een vast tarief van €299,- per selectie.

5. Extra nabewerking van foto’s, op verzoek van opdrachtgever, geschiedt enkel tegen betaling van €25,- per bewerking, per foto.

6. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.

7. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 9.

BETALINGSVOORWAARDEN

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.

ARTIKEL 10.

ANNULERING EN OPSCHORTING

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. Indien er sprake is van opschorting, dienen partijen binnen 3 maanden een nieuwe datum te zijn overeengekomen. Na deze periode is fotograaf gerechtigd de prijs voor de opdracht te verhogen, indien haar tarieven zijn gewijzigd.

5. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening. Indien er geen sprake is geweest van een aanbetaling brengt fotograaf 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening, ter vergoeding van reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd.

6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

ARTIKEL 11.

KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12.

AUTEURSRECHT

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken op social media en persoonlijke websites, mits met naamsvermelding en de foto’s ongewijzigd worden gepubliceerd. Opdrachtgever mag de werken voor persoonlijk gebruik verveelvoudigen.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

ARTIKEL 13.

PORTRETRECHT

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

2. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 14.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 3 maanden bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.

4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

ARTIKEL 15.

WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 16.

RECHTS- EN FORUMKEUZE

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

[email protected]
+31 (0) 6 208 41 903